Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
V košíku máte 0 ks zboží. V košíku máte 1 ks zboží.
Celkem za produkty
Celkem za doručení  To be determined
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat
0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

Menu
0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

Menu

Kategorie

VÝDEJ ZBOŽÍ

ITAX PRECISION s.r.o.
Stolany 115
538 03 Stolany

+420 469 318 400
itax@itax.cz

POPTÁVKY

Pavel Odehnal
manažer eshopu
+420 728 440 669
eshop@itax.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí: 7:00 - 15:00
úterý: 7:00 - 15:00
středa: 7:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek: 7:00 - 15:00
sobota: ZAVŘENO
neděle: ZAVŘENO


23.12.23 - 01.01.24 ZAVŘENO

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetový obchod ITAX PRECISION s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.1. 2020 a vztahuje se na veškeré kupní smluvy uzavřené mezi společností ITAX PRECISION s.r.o., IČO: 25062760, se sídlem Freyova 983/25, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 45848 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupujícím“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.itax.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží prostřednictvím Internetového obchodu.

1.2.      Není-li v tomto reklamačním řádu nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.3.      Tento reklamační řád je v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.4.      Znění tohoto reklamačního řádu může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

2. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

2.1.      Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

2.3.      Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

2.4.      Kupující může uplatnit reklamaci v provozovně Prodávajícího osobně nebo zasláním na adresu provozovny Prodávajícího Stolany 115, 538 03 Stolany Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený.

2.5.      Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.6.      Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.7.      Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve lhůtě třiceti (30) dní , má Kupující stejná práva jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný předmět užívat.

2.8.      Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

3. Kupující, který není spotřebitelem

3.1.      V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 2.1, 2.2 tohoto reklamního řádu.

3.2.      Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku 1.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce dvanácti (12) měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

3.3.      Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.      Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.      je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2.      je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3.      vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4.      jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5.      mechanické poškození zboží;

4.1.6.      vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7.      provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů; nebo

4.1.8.      poškození v důsledku vyšší moci.