Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
V košíku máte 0 ks zboží. V košíku máte 1 ks zboží.
Celkem za produkty
Celkem za doručení  To be determined
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat
0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

Menu
0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

Menu

Kategorie

VÝDEJ ZBOŽÍ

ITAX PRECISION s.r.o.
Stolany 115
538 03 Stolany

+420 469 318 400
itax@itax.cz

POPTÁVKY

Pavel Odehnal
manažer eshopu
+420 728 440 669
eshop@itax.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí: 7:00 - 15:00
úterý: 7:00 - 15:00
středa: 7:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek: 7:00 - 15:00
sobota: ZAVŘENO
neděle: ZAVŘENO


23.12.23 - 01.01.24 ZAVŘENO

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetový obchod ITAX PRECISION s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2020 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností ITAX PRECISION s.r.o., IČO: 25062760, se sídlem Freyova 983/25, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 45848 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupujícím“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.itax.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží prostřednictvím Internetového obchodu.

1.2.      Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.3.      Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.4.      Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1.      Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.      Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.3.      Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího do Zákaznického účtu dle 3.1 těchto obchodních podmínek, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

2.4.      Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.5.      Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.6.      Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho Zákaznického účtu nebo v objednávce.

2.7.      Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.8.      Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila jakoukoli smlouvu uzavřenou s Prodávajícím anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.9.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu eshop@itax.cz

2.10.   Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně (viz bod 2.11) nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.11.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

2.12.   Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://eshop.itax.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

2.13.   Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3. Zákaznický účet

3.1.      Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Ze svého Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

3.2.      Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3.      Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.

3.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.

3.5.      Prodávající může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj Zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

3.6.      Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Platební podmínky

4.1.      Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nemusí být zahrnuty v ceně zboží, ale mohou být účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

4.2.      Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

4.2.1.  v hotovosti či platební kartou na vybrané provozovně Prodávajícího, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí;

4.2.2.  na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;

4.2.3.  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 281231074/0300, vedený u ČSOB a.s.;

4.2.4.  bezhotovostně platební kartou přes online platební bránu; nebo

4.2.5.  na splátky dle podmínek stanovených Prodávajícím.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

4.4.      V případě, že si Kupující jako způsob platby zvolí bezhotovostní platební kartu (jak on-line, tak i na prodejně Prodávajícího), je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek, jehož výše bude připočtena k ceně zboží a bude uvedena v uživatelském rozhraní Internetového obchodu jako samostatná položka.

4.5.      Je-li kupní cena za zboží hrazena bezhotovostně předem dle článku 4.2.3 anebo 4.2.4 těchto obchodních podmínek a Kupující si zvolil jako způsob dodání osobní vyzvednutí na vybrané adrese provozovny Prodávajícího (viz článek 5 těchto obchodních podmínek), bude Kupujícímu nejpozději do okamžiku sdělení informace o doručení zboží na adresu provozovny dle článku 5.2.1 těchto obchodních podmínek zasláno na jeho e-mail anebo formou SMS jedinečné identifikační číslo (PIN), které bude sloužit pro účely osobního vyzvednutí zboží; bez sdělení tohoto identifikačního čísla Prodávajícímu nebude zboží zájemci o vydání z bezpečnostních důvodů vydáno. Kupující může požádat prodávajícího o opětovné zaslání identifikačního čísla (PINu). Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemusí zboží vydat oprávněné osobě, která se sice prokázala platným identifikačním číslem (PIN), ale u které existuje důvodné podezření, že identifikační číslo získala podvodným či jiným nezákonným postupem; vydat zboží lze až poté, kdy Prodávající obdrží nezpochybnitelný souhlas Kupujícího s vydáním zboží oprávněné osobě.

4.6.      Je-li to mezi stranami dohodnuto či jedná-li se o zakázkovou výrobu zboží, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat přiměřenou zálohu kupní ceny. Strany si sjednávají, že lhůta dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí Kupující Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.

4.7.      V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny či zálohy na účet Prodávajícího.

4.8.      Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží. Výhrada vlastnictví však nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

 

5. Dodací podmínky

5.1.      Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (8) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Internetového obchodu řádně označen.

5.2.      Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání Zboží bude realizováno dodáním na provozovnu Prodávajícího postupem dle článku 5.2.1 níže

5.2.1.  Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Pokud obsahuje nabídka v Internetovém obchodě tuto možnost volby způsobu dodání zboží a Kupující ji zvolí, bude Prodávající informovat Kupujícího o doručení zboží na adresu provozovny Prodávajícího, vč. sdělení případného jedinečného identifikačního čísla (PIN) dle článku 4.5 těchto obchodních podmínek, bez zbytečného odkladu; nejpozději však před uplynutím lhůty dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující zboží po dobu pěti (5) dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném Prodávajícím, který nesmí být kratší než třicet (30) dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladné a účelně vynaložené náklady související se skladováním zboží ve výši 100,- Kč za den, a to počínaje prvním dnem po uplynutí náhradní lhůty. Náklady související s dopravou zboží z provozovny Prodávajícího na adresu Kupujícího hradí Kupující na své náklady.

5.2.2.  Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však ve lhůtě dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptována místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

5.3.      Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat, a to včetně neporušenosti jeho obalu. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 6 těchto obchodních podmínek.

5.4.      V případě, že došlo k poškození zboží nebo jeho obalu při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese eshop@itax.cz.

5.5.      Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

5.6.      Prodávající vystaví při dodání zboží Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude Kupujícímu zaslán na jeho emailovou adresu, případně bude Kupujícímu vydán na vyžádání také v listinné podobě.

5.7.      Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

 

6. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

6.1.      Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

6.3.      Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.4.      Kupující může uplatnit reklamaci v provozovně Prodávajícího osobně nebo zasláním na adresu provozovny Prodávajícího Stolany 115, 538 03 Stolany Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený.

6.5.      Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.6.      Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7.      Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve lhůtě třiceti (30) dní , má Kupující stejná práva jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný předmět užívat.

6.8.      Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1.      Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, název společnosti, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní e-mail, telefonní spojení, doručovací adresa), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

7.2.      Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 6.1 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení tohoto souhlasu odmítnout již při první registraci či objednávce.

7.3.      Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží postupem dle článku 5.2.1 těchto obchodních podmínek požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

7.4.      Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 7.1 a 7.2 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů

7.5.      či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 7.1 a 7.2 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.

7.6.      Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

7.7.      Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.8.      Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 7.2 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení svého Zákaznického účtu. Další podmínky jsou případně upraveny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách Prodávajícího www.itax.cz nebo na vyžádání u Prodávajícího.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1.      Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počíná běžet převzetím zboží. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy naleznete zde.

8.2.      Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží lze předat v provozovně Prodávajícího současně s odstoupením nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na adresu provozovny Prodávajícího dle článku 6.4. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný). Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

8.3.      Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí zpět.

8.4.      Jestliže však Kupující zvolil při objednání zboží (článek 5.2 těchto obchodních podmínek) jiný než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.5.      Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě. Prodávající je oprávněn si započíst pohledávku, která mu vznikne v důsledku snížení hodnoty zboží způsobené porušením výše uvedené povinnosti Kupujícího, vůči nároku (pohledávce) Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6.      Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.7.      Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy; od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určené Kupujícím na jeho žádost.

9. Kupující, který není spotřebitelem

9.1.      V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 6.1, 6.2, článku 8 a článku 11.3 a 11.4 těchto obchodních podmínek.

9.2.      Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku 6.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce dvanácti (12) měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

9.3.      Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování dle článku 5.2.2 těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

10. Doručování

10.1.   Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

10.2.   Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek, adresa provozovny Prodávajícího dle článku 6.4, či elektronická adresa eshop@itax.cz

11. Závěrečná ustanovení

11.1.   Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.   Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.4.   Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

11.6.   Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.